Privacybeleid

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven is te bereiken via www.goedverhuurderschapeindhoven.nl en info@goedverhuurderschapeindhoven.nl.

Verwerken persoonsgegevens

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven verwerkt persoonsgegevens doordat melders gebruik maakt van onze diensten en/of omdat ze deze gegevens zelf verstrekken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die melders actief verstrekken, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, via e-mail correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goedverhuurderschapeindhoven.nl, waar wij, op verzoek, deze informatie verwijderend.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven persoonsgegevens?

  • Om diensten af te leveren;
  • Om contact te kunnen nemen met melders met betrekking tot hun melding;
  • Om informatie te leveren over het wijzigen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven) tussen zit.

Wanneer melders bij Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven geen gegevens verstrekken kan Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven mogelijk geen ondersteuning bieden, slechts adviseren. Het is melders niet verplicht gegevens te verstrekken.

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Registratiesysteem/Database: Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven gebruikt dit systeem ten behoeve van het onderhouden van contact met cliënten en het informeren van cliënten over de voortgang van de gevraagde ondersteuning

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart?

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle gegevens welke door melders aan Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven worden verstrekt. De reden hiervoor is dat Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven de melders gedurende deze periode blijvend van advies en ondersteuning kan blijven voorzien.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als melder het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@goedverhuurderschapeindhoven.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met melder of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven verstrekt enkel beperkte persoonsgegevens aan de Gemeente Eindhoven. De reden voor het verstrekken van deze gegevens is ten behoeve van het gezamenlijke doel van Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven en Gemeente Eindhoven: Bestrijding van misstanden op de particuliere woningmarkt in Eindhoven. Gemeente Eindhoven kan met de gedeelde gegevens contact opnemen met verhuurder en/of verhuurbemiddelaar met als doel om te handhaven op het verbreken van een of meerdere norm(en) Goed Verhuurderschap.

Cookies

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Melder heeft het recht om zijn/haar eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft melder het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven. Melder heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat melder bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van melder beschikken in een computerbestand naar melder of een ander, door melder te genoemde organisatie, te sturen.

Melder kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@goedverhuurderschapeindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door melder is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven wil er tevens op wijzen dat melder de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.